Boltergeist Canyon Photo  Album  Previous  Next
Boltergeist Canyon photo
Tanya on Rappel and Shane Burrows doing the belay